Privacy Reglement Jonker & van Rijn Fysiotherapeuten

PRIVACYREGLEMENT
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing en de WGBO (wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst) .
Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die
toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Zie ook het kopje WGBO op onze website.

REGLEMENT
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de
bovengenoemde wetten, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
•    Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen
     toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de
     waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve
     krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
•    U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
     gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te
     wijzigen.
•    Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier
     opgeslagen.
•    Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden
     moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer
     noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden
     gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar
     zijn (anoniem).
•    Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk
     onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
•    Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk
     herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor
     schriftelijke toestemming heeft verleend.
•    Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
     Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook
     na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
•    Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen
     een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
•    Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit
     via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.